سایت رسمی خرید موزن میکرو تاچ مکس بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی موزن های میکرو تاچ http://microtouch-max.ir 2018-09-20T07:11:04+01:00 text/html 2015-11-05T17:54:04+01:00 microtouch-max.ir dayan shap فروش ویژه موزن میکروتاچ مکس با 40% تخفیف http://microtouch-max.ir/post/15 <div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><div class="ajax_block_product" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><div class="product_title" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 560466 را به سامانه پیامکی 10008310 ارسال کنید&nbsp;</font></b></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="4"><b><br></b></font></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></strong></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></strong></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">موزن میکروتاچ مکس MicroTouch Max</font></span></strong></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://8pic.ir/images/w1y0kb40rp8zefy5otep.jpg" alt="" align="bottom" height="474" hspace="0" border="0" vspace="0" width="505"></span></strong></span></p></div><div class="product_pic" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strong></p></div><div class="product_sprice" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/446/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>19,000 تومان</span><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;"><strong style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><img src="http://www.dayan-shop.com/theTba-Contents/UserFiles/Products/gallery/70d84d56-e47e-4739-bb2c-9505a8e8055e.jpg?w=450&amp;h=450&amp;m=crop&amp;q=veryhigh" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></strong></span></p></div><div class="product_littlecomment" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">موزن میکروتاچ مکس . میکرو تاچ یک وسیله برای اصلاح موهای زائد مردان است</font></span></p></div></div><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">موزن بینی و گوش و خط زن پشت کردن و از بین بردن موهای زاید بدن<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;">نمونه قوی تر و با کیفیت تر شده موزن میکروتاچ قبلی</font></span></span></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">دارای سری قابل تعویض برای اصلاح ابرو</font></span></span></strong></p><div class="product_pic" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img title="میکروتاچ مکس" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/affermicrotach/1.jpg" alt="میکروتاچ مکس" style="margin: 0px; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></strong></p></div><div class="shortdescription" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">توضیحات محصول میکرو تاچ مکس Micro Touch MAX</font></span></span></strong></span></p></div><div class="shortdescription" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">Micro Touches Max Hair Trimmer Model Number:WS-3042موزن گوش وبینی میکروتاچزماکس سری جدیدوباقابلیت بالای مدل قبلی است که برای مسافرت ویادرمحیط کارواتومبیل این موزن شامل یک چراغ کوچک است که به شماامکان می دهد بادقت بیشتری موهای هرقسمت ازبدن خودراازبین ببرید.بدون خراشیدگی وبریدگی با۵۰%قدرت بیشترنسبت به مدل قدیمی بااستفاده ازباطری قلمیXAAAو…..</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;">&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></font></p></div><div class="product_pic" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img title="میکروتاچ مکس" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/affermicrotach/3.jpg" alt="میکروتاچ مکس" style="margin: 0px; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></strong></p></div><div class="shortdescription" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">موزن بادقت بالا وقدرت ۵۰%بالاترنسبت به مدل قدیمی تر</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">&nbsp;موزن جدید میکروتاچ با نام میکروتاچ مکس با کارایی بسیار عالی تر نسبت به مدل قبلی خود در اواخر سال ۲۰۱۱میلادی تولید شده وروانه بازارهای جهانی گردید</span></span></font></div><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">موزن میکروتاچ مکس</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">&nbsp;وسیله ای بسیار ظریف و سبک بوده که در هرکجا که باشید میتوانید از ان استفاده کنید.در این موزن از یک چراغ استفاده شده که به شما امکان میدهد با دقت و دید بهتری موههای هر قسمت از صورت و بدن خود را از بین ببرید.با میکروتاچ مکس دیگر نیازی به اصلاح با تیغ و … نخواهید داشت که این بدان معنی است که دیگر از بریده شدن و خراش افتادن پوست شما خبری نخواهد بود.</span></font></span></p><div class="product_pic" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img title="میکروتاچ مکس" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/affermicrotach/2.jpg" alt="میکروتاچ مکس" style="margin: 0px; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></strong></p></div><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LB_InfoLong0" class="P-LabelInfo-Top" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">یکی از ویژیگیهای منحصر بفرد&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">میکرو تاچ مکس</strong>&nbsp;استفاده</span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">&nbsp;بسیار اسان از ان</span></span></font></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">است که موها را با هر ضخامتی</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">که باشند به سرعت و به طور کامل از بین میبرد.</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">ما این محصول را هم برای اقایان و هم برای بانوان پیشنهاد میکنیم</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img src="http://mashop.biz//uploads/images/dayanshop/MICROTACH/7.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ویژگیهای میکرو تاچ مکس Micro Touch MAX</span></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><a href="http://www.girandeh.com/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%86-%D9%85%DA%A9%D8%B3-micro-touch-max.html" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></a><span class="P-LabelInfo-Top" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- برای استفاده بر روی موهای صورت,بینی,ابرو و موهای بدن<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- حرکت عالی بر روی پوست<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- استفاده ی بسیار راحت<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- دارای چراغ برای سهولت در برداشتن موها<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- کاملا ایمن و مناسب برای استفاده روی انواع مختلف پوست<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- شامل یک باتری قلمیXAAA با کمترین مصرف</span></span></span></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">محصولی که به دلیل کیفیت بالا و کارایی مناسب و راحت هیچ گاه از خرید آن پشیمان نخواهید شد<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 0); list-style: none;">در این فروشگاه نمونه اصل و اورجینال با بسته بندی پلمپ شده و مناسب برای هدیه ارائه می گردد</font></span></span></strong></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img src="http://mashop.biz//uploads/images/dayanshop/MICROTACH/8.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/446/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>19,000 تومان</span><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خصوصیات میکرو تاچ مکسMicro Touch MAX</font></span></span></strong></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ یک وسیله برای اصلاح موهای زائد مردان است که موهای هر قسمت از بدن را با دقت و ظرافت از بین میبرد.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ می تواند موهای قسمت هایی را ببرد که تیغ یا قیچی ها ی معمولی نمی توانند مثل موی بینی .</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ برای سیبیل و ریش و ابروهای پرپشت ، گوش ،بینی، پشت گردن،سینه ، موهای پشت بدن و بسیاری دیگر می توانید استفاده کنید.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ موهای زائد بدن را به راحتی و بدون درد از بین میبرد وموتور قوی و سایز بزرگ آن مخصوص آقایان ساخته شده است.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- شما پس از استفاده از میکروتاچ جذابتر به نظر میرسید و احساس بهتری خواهید داشت</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- هیچ چیز مثل میکروتاچ موهای گردن شما را اصلاح نمیکند</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ برای رفع موهای زائد بینی و گوش ایده ال است.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;" lang="fa"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- میکرو</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">&nbsp;تاچ موهای شانه ،بازو،سینه، پشت شما،رابه دلخواه شما زیاد یا کم اصلاح میکند و استفاده از آن بدون درد است .</span></font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ کاربری و نگهداری آسان دارد.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ خوش دست هست.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">- میکرو تاچ ایمن می باشد و به پوست آسیبی نمی رساند.</font></span></span></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img src="http://mashop.biz//uploads/images/dayanshop/MICROTACH/9.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></p><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span class="itemBot" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span class="itemCom" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">پرقدرت در اصلاح سایر نقاط بدن در کوتاهترین زمان ممکن</font></span></span></span></span></strong></p><div class="product_pic" style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img title="میکروتاچ مکس" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/affermicrotach/5.jpg" alt="میکروتاچ مکس" style="margin: 0px; padding: 6px; list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></strong></p></div><p style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خـرید پستی&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;" lang="fa">:</span>&nbsp;قیمت فقـط :&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;" lang="en-gb">19</span>,000 تـومـان</font></span></strong></span></span></p></div><font style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></div><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/446/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></font></a></center> text/html 2015-09-14T15:27:37+01:00 microtouch-max.ir dayan shap موزن میکروتاچ سوییچ بلید (اورجینال) http://microtouch-max.ir/post/17 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px; font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد 561293 را به سامانه پیامکی 10008310 ارسال کنید&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/v1jruhsmfougzszi9az0.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"><div style="font-size: 14px; margin: 5px 0px;"><a href="http://www.dayan-shop.com/shopping-card/add/1293/" target="" title=""><img src="http://shap.dayanshop.net/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-weight: normal; color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قیمت:&nbsp;44,000 تومان</span></div><div style="font-size: 14px; margin: 5px 0px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></span></div><div style="margin: 5px 0px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2"><p style="color: rgb(64, 64, 64); font-weight: normal; text-align: start;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ویژگی های کلیدی :</span></p><p style="color: rgb(64, 64, 64); font-weight: normal; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>موزن گوش و بینی&nbsp; + خط زن + 4 عدد شانه جهت کوتاهی موها<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>سری جدید میکروتاچ با کارکرد بهتر<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>کیفیت بالای بدنه ، تیغه و موتور<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>دارای چراغ ال ای دی قوی و پر نور&nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>طراحی زیبا ، استفاده از تیغه های مختلف با جا به جا کردن قسمت وسط دستگاه<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>تیغه های تیز با قدرت اصلاح مناسب<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img class="transparent" src="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png" alt="http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png"></span>امکان استفاده برای سر ، صورت و بدن</p></font></span></div></b></div> text/html 2013-11-14T16:01:47+01:00 microtouch-max.ir dayan shap ریش تراش سه تیغ فیلیپس http://microtouch-max.ir/post/9 <div><br></div><div><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; font-size: 13px; text-align: justify; direction: rtl;"><div class="ajax_block_product" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><div class="product_title" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 204);">ریش تراش فیلیپس سه تیغ (مدل HQ6970)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 153);">طراحی فوق العاده شیک و پیشرفته<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">برداشتن دقیق مو</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">با قدرتی باور نكردنی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">دقت زیر دستان شماست!<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تكه های قابل شستشو ...</span></strong></div><div class="product_title" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);"><br></span></strong></div><div class="product_title" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);"><span style="font-size: small; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(204, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><img title="موزن فیلیپس" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/filips/2.jpg" alt="موزن فیلیپس" width="450" height="350" style="margin: 0px auto; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal;"></span></span></strong></div><div><br></div><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 26px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 79</span></span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(128, 0, 0);"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">,000</span>&nbsp;تـومان</span></span></strong></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a class="content-buylink" href="http://mihanshap.ir/shopping-card/add/440/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://mihanshap.ir/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></div></div></div> text/html 2013-11-14T16:00:39+01:00 microtouch-max.ir dayan shap ریش تراش فیلیپس سه تیغ (مدل 6970) http://microtouch-max.ir/post/8 <div class="ajax_block_product" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><div class="product_title" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 204);">ریش تراش فیلیپس سه تیغ (مدل HQ6970)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 153);">طراحی فوق العاده شیک و پیشرفته<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">برداشتن دقیق مو</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">با قدرتی باور نكردنی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">دقت زیر دستان شماست!<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تكه های قابل شستشو ...</span></strong></div><div class="product_pic" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(204, 255, 255); font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><img title="موزن فیلیپس" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/filips/1.jpg" alt="موزن فیلیپس" style="margin: 0px auto; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></span></span></p></div><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 26px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 79</span></span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(128, 0, 0);"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">,000</span>&nbsp;تـومان</span></span></strong></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a class="content-buylink" href="http://mihanshap.ir/shopping-card/add/440/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://mihanshap.ir/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></div> text/html 2013-11-14T15:59:20+01:00 microtouch-max.ir dayan shap ریش تراش FEISHI http://microtouch-max.ir/post/7 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 51, 51);">ریش تراش مسافرتی feishi</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102);">این دستگاه دارای خط زن سبیبل و خط ریش می باشد</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">ضمنا در زمان اصلاح موهای بلند قبل از استفاده از دستگاه اصلی بهتر است توسط آن موها کوتاه شده</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">و سپس توسط دستگاه&nbsp; اصلاح شود.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(204, 255, 255); font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><img title="ماشین اصلاح مردانه" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/FEISHI/1.jpg" alt="ماشین اصلاح مردانه" width="450" height="350" style="margin: 0px auto; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 26px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">35,000</span>&nbsp;تـومان</span></span></strong></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 26px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a class="content-buylink" href="http://mihanshap.ir/shopping-card/add/435/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://mihanshap.ir/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(204, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(204, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></span></span></div> text/html 2013-11-14T15:57:02+01:00 microtouch-max.ir dayan shap فروش ویژه موزن میكروتاچ مكس اورجینال http://microtouch-max.ir/post/6 <div><br></div><div><div class="product_title" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: small;">موزن میکروتاچ مکس MicroTouch Max</span></strong></span></p></div><div class="product_pic" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="میکروتاچ مکس" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/affermicrotach/3.jpg" alt="میکروتاچ مکس" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></strong></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></p></div><div class="product_sprice" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><div style="font-size: 11px; line-height: normal; margin: 5px 0px;"><a href="http://mihanshap.ir/shopping-card/add/446/" target="" title=""><img src="http://shap.dayanshop.net/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 0px;"></a></div><p align="center" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strike><font size="3">خـرید پستی&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">27</span>,000 تـومـان</font></strike></span></strong></span></span></p><div style="font-size: 11px; line-height: normal;"><p align="center" style="line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3">خـرید پستی&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">19</span>,000 تـومـان</font></span></strong></span></span></p></div><p></p></div><div class="product_littlecomment" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"></div></div> text/html 2013-11-14T15:53:17+01:00 microtouch-max.ir dayan shap موزن میکروتاچ زنانه Haire trimmer http://microtouch-max.ir/post/4 <div class="product_title" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">موزن میکروتاچ زنانه Haire trimmer&nbsp;&nbsp;</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">این مدل میکرو تاچ مخصوص بانوان عزیز طراحی شده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></span></p></div><div class="product_pic" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="موزن میکرو تاج" src="http://mashop.biz/uploads/images/dayanshop/microtachwomen/1.jpg" alt="سیستم همکاری در فروش دایان" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p></div><div class="product_sprice" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(153, 51, 0);">خـرید پستی&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">:</span>&nbsp;قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">27</span>,000 تـومـان</span></strong></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="content-buylink" href="http://mihanshap.ir/shopping-card/add/310/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://mihanshap.ir/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">ویژگی ها:</p><ul style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px; line-height: normal;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="P-LabelInfo-Top" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">برای استفاده بر روی موهای صورت,ابرو و موهای بدن</span></span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="P-LabelInfo-Top" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">حرکت عالی بر روی پوست</span></span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="P-LabelInfo-Top" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">کاملا ایمن و مناسب برای استفاده روی انواع مختلف پوست</span></span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right;">دارای دو شانه جهت موهای بلند</li></ul></div> text/html 2013-11-14T15:51:28+01:00 microtouch-max.ir dayan shap موزن میکروتاچ مکس MicroTouch Max http://microtouch-max.ir/post/2 <div class="product_title" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: small;">موزن میکروتاچ مکس MicroTouch Max</span></p></div><div class="product_pic" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://mashop.biz//uploads/images/dayanshop/MICROTACH/8.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p></div><div class="product_sprice" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(153, 51, 0);">خـرید پستی&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">:</span>&nbsp;قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">27</span>,000 تـومـان</span></strong></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="content-buylink" href="http://mihanshap.ir/shopping-card/add/197/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://mihanshap.ir/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></p><div><br></div><p></p></div><div class="product_littlecomment" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"></div>